Specustawa w sprawie epidemii. Co zawiera?

W poniedziałek sejm przegłosował ustawę która wprowadza szczególne rozwiązania w przypadku rozpowszechnienia się w Polsce koronawirusa COVID-19. Ustawa dotyczy nie tylko aktualnego zagrożenia ale wyjątkowych sytuacji które mogą mieć miejsce w przeszłości.
Za przyjęciem ustawy głosowało 400 posłów, 11 było przeciw, 7 wstrzymało się od głosu.

Co m.in precyzuje ustawa jeżeli dojdzie do zagrożenia epidemiologicznego w Polsce?

  • Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)
  • Pracownik mam prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, za okres do 14 dni, w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły.
  • Zamówienia na towary i usługi niezbędne do przeciwdziałania epidemii nie będą podlegać ustawie o zamówieniach publicznych.
  • Minister zdrowia może ustalić maksymalne ceny za określone produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
  • Specjalne uprawnienia premiera. Premier może, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, nałożyć na jednostkę samorządu terytorialnego obowiązek wykonania określonego zadania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
  • Możliwe jest użycie środków przeznaczonych na zakup pojazdów dla ochotniczej straży pożarnej (w 2020 roku jest to kwota 40 mln zł) na środki walki z epidemią.
  • Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
  • Na przedsiębiorstwa które nie będą stosować się do szczególnych postanowień, może być nałożona kara pieniężna w wysokości od 10 tys 5 mln zł

Pełny tekst ustawy można pobrać z poniższego adresu:
http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/265_u/$file/265_u.pdf

PRESSonline

Niezależny blog informacyjny.